basket

การส่งคืนสินค้าโดยลูกค้าและการคืนเงิน

กรณีสินค้ามีตำหนิ จะดำเนินการดังนี้

  1. ลูกค้าอาจส่งคืนสินค้าได้ หากกรณีที่พบว่าสินค้าที่สเตจไดวิ่งส่งไปนั้นมีตำหนิ เช่น สภาพชำรุดหรือฉีกขาดขาด โดยท่านต้องส่งคืนสินค้ามายังสเตจไดวิ่งภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า (อ้างอิงตามหมายเลขติดตามพัสดุ) โดยกรุณาติดต่อที่อีเมล stagedivingth@hotmail.com เพื่อแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและแนบภาพถ่ายประกอบ
  2. สินค้าที่ส่งกลับคืนมาจะต้องอยู่ในสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ท่านรับสินค้า สินค้านั้นจะต้องไม่ถูกใช้ ป้ายฉลากสินค้า ป้ายราคา (ถ้ามี) จะต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย
  3. ในกรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังสเตจไดวิ่ง อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้านั้นกลับไปยังท่าน
  4. สเตจไดวิ่งจะใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับกลับคืนก่อนดำเนินการคืนเงินให้ท่านโดยไม่ล่าช้าหลังจากที่ได้รับสินค้าคืนและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

กรณีสเตจไดวิ่งจัดส่งสินค้าผิด จะดำเนินการดังนี้

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล stagedivingth@hotmail.com โดยสเตจไดวิ่งจะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ท่านโดยเร็วที่สุด

 

การเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่ท่านได้รับแล้วและไม่มีสภาพชำรุดหรือไม่มีตำหนิใดๆ ท่านไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ทุกกรณี

Loading...
Back to top