basket

การส่งสินค้า

  1. สเตจไดวิ่งไม่มีบริการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ
  2. สเตจไดวิ่งจะดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันทำการ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ ด้วยไปรษณีย์ไทยแบบด่วนพิเศษ

     (EMS) โดยใช้ระยะในการจัดส่ง2-3วันทำการ ทั้งนี้ สเตจไดวิ่งจะไม่ส่งสินค้าในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่นๆ หรือตามประกาศของร้าน

  1. สเตจไดวิ่งกำหนดอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า ดังนี้

        3.1 ค่าจัดส่ง 50 บาท สำหรับการสั่งซื้อสินค้าต่อหนึ่งออเดอร์ที่มีมูลค่าน้อยกว่าจำนวน 2,000 บาท

        3.2 ค่าจัดส่งฟรี สำหรับการสั่งซื้อสินค้าต่อหนึ่งออเดอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่จำนวน 2,000 บาท ขึ้นไป  

Loading...
Back to top