basket

การส่งสินค้า

  1. สเตจไดวิ่งไม่มีบริการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ
  2. สเตจไดวิ่งจะดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันทำการ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ ด้วยไปรษณีย์ไทยแบบด่วนพิเศษ

(EMS)  ทั้งนี้ สเตจไดวิ่งจะไม่ส่งสินค้าในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่นๆ หรือตามประกาศของร้าน

  1. สเตจไดวิ่งกำหนดอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า ดังนี้

3.1 ค่าจัดส่ง 50 บาท สำหรับการสั่งซื้อสินค้าต่อหนึ่งออเดอร์ที่มีมูลค่าน้อยกว่าจำนวน 2,000 บาท

3.2 ค่าจัดส่งฟรี สำหรับการสั่งซื้อสินค้าต่อหนึ่งออเดอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่จำนวน 2,000 บาท ขึ้นไป

การรับสินค้า

เมื่อท่านได้รับสินค้า ท่านจะต้องดำเนินการตรวจสอบสินค้านั้นว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่

การส่งคืนสินค้าโดยลูกค้าและการคืนเงิน

กรณีสินค้ามีตำหนิ จะดำเนินการดังนี้

  1. ลูกค้าอาจส่งคืนสินค้าได้ หากกรณีที่พบว่าสินค้าที่สเตจไดวิ่งส่งไปนั้นมีตำหนิ เช่น สภาพชำรุดหรือฉีกขาดขาด โดยท่านต้องส่งคืนสินค้ามายังสเตจไดวิ่งภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า (อ้างอิงตามหมายเลขติดตามพัสดุ) โดยกรุณาติดต่อที่อีเมล stagedivingth@hotmail.com เพื่อแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและแนบภาพถ่ายประกอบ
  2. สินค้าที่ส่งกลับคืนมาจะต้องอยู่ในสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ท่านรับสินค้า สินค้านั้นจะต้องไม่ถูกใช้ ป้ายฉลากสินค้า ป้ายราคา (ถ้ามี) จะต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย
  3. ในกรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังสเตจไดวิ่ง อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้านั้นกลับไปยังท่าน
  4. สเตจไดวิ่งจะใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับกลับคืนก่อนดำเนินการคืนเงินให้ท่านโดยไม่ล่าช้าหลังจากที่ได้รับสินค้าคืนและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

กรณีสเตจไดวิ่งจัดส่งสินค้าผิด จะดำเนินการดังนี้

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล stagedivingth@hotmail.com โดยสเตจไดวิ่งจะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ท่านโดยเร็วที่สุด

การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

กรณีลูกค้า

สินค้าใดๆ ที่ท่านได้ดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสเตจไดวิ่งได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าวไปยังท่านแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกสินค้านั้นได้

กรณีสเตจไดวิ่ง

สเตจมีสิทธิ์ในการยกเลิกสินค้าใดๆ ออกจากหน้าเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าเวลาใด และ/หรือลบ หรือแก้ไขข้อมูล หรือ เนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ สเตจไดวิ่งจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประมวลผลทุกคำสั่งซื้อ แต่อาจมีบางสถานการณ์ที่ต้องยกเว้น ที่จำเป็นต้องปฏิเสธที่จะประมวลผลคำสั่งซื้อใดๆ หลังจากที่ได้ส่งคำยืนยันคำสั่งซื้อไปยังท่านแล้ว ซึ่งสเตจไดวิ่งขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าว ณ เวลาใดๆ ตามดุลพินิจของร้าน และหากสเตจไดวิ่งยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน ซึ่งท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว สเตจไดวิ่งจะดำเนินการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนตามที่ท่านชำระโดยไม่ล่าช้า

การเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่ท่านได้รับแล้วและไม่มีสภาพชำรุดหรือไม่มีตำหนิใดๆ ท่านไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ทุกกรณี

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

สเตจไดวิ่ง จะดำเนินการปกป้องและจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของท่านที่ได้ให้ไว้กับสเตจไดวิ่ง ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลส่วนตัวอื่นใด ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ทุกรณี

วัตถุประสงค์ที่ร้านค้าเก็บข้อมูล

สเตจไดวิ่ง จัดเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เมื่อท่านลงทะเบียนเปิดบัญชี ปรับปรุง หรือ เปลื่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของท่าน ซื้อสินค้าหรือบริการ ทำแบบสอบถาม สมัครเพื่อรับข่าวสารทางอีเมล สเตจไดวิ่งอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้ เพื่อเสนอโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินค้า นำเสนอสินค้าที่นำเข้าใหม่ หรือแจ้งเกี่ยวกับการปรับปรุงและแก้ไขเว็บไซต์ของเรา

การติดต่อ

สเตจไดวิ่งอยากทราบความคิดเห็นของท่าน หากท่านมีคำถามหรือข้อติชมใดๆ หรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล stagedivingth@hotmail.com

โดยเปิดให้บริการติดต่อสอบถามในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 18.30 น. ยกเว้น วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดราชการอื่นๆ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติของกฎหมายประเทศไทย

Loading...
Back to top